Categorie: "Sociale Zaken"

Herkeurde WAO’ers krijgen ‘brugbaan’

Vanaf eind februari kunnen herkeurde WAO'ers, arbeidsongeschikte
zelfstandigen (WAZ) en jonggehandicapten (Wajong) aan de slag via een 'brugbaan'. Werkgevers kunnen voor de mensen die ze op een brugbaan in dienst nemen, maximaal een jaar lang een subsidie van hoogstens de helft van het minimumloon krijgen. (Bron: Nu.nl)

Weblog nieuw leven ingeblazen

Beste vaste lezer,

Het onderhoud van deze weblog heeft ruim een jaar stilgelegen, maar sinds februari is de berichtgeving nieuw leven inblazen.

In mei  2006 werd deze blog opgezet door Roland Klaverstijn, die hem tot december van dat jaar onderhield. De berichten van vóór februari 2008 zijn dus
van zijn hand.

Ik hoop dat je met interesse deze werkwijzer zal blijven volgen. Reacties, suggesties en commentaren zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Veel leesplezier, Lilian

Werknemers in ziektewet worden aangepakt

Nooit geweten, maar het gros van de werknemers die in de ziektewet ‘zitten’ krijgen hun ziektewet uitkering betaald door het UWV. Het gaat daarbij om uitzendkrachten, werkelozen en werknemers met een tijdelijk contract. Voor deze werknemers neemt het UWV de verplichtingen voortvloeiend uit de Ziektewet over. Zij vormen een belangrijk deel van de instroom in de Wet werk en inkomen nar arbeidsvermogen (WIA). Dat heeft te maken met het feit dat deze mensen geen werkgever waarnaar ze terug kunnen keren die hen stimuleert om te reïntegreren. En minister De Geus, zou De Geus niet zijn, als hij ook hier niet iets aan zou willen doen.

 

Vereenvoudiging regeling uitkeringsgerechtigden

Het kabinet komt, op voorspraak van minister De Geus, met een eenvoudiger regeling voor mensen met een uitkering die onder het sociaal minimum ligt. Deze mensen zijn tot nu toe aangewezen op ingewikkelde regelingen zoals de Toeslagen wet en de zogenoemde ‘kopjesregeling’. Het voert te ver om die regelingen helemaal uit de doeken te doen, maar het komt er op neer dat men dankzij die regelingen niet onder het sociaal minimum blijft hangen. Maar, kun je je afvragen, wordt de vereenvoudiging nu voorgesteld uit sociale overwegingen of is uiteindelijk weer een ordinaire bezuinigingsmaatregel?

Geen diploma, geen werk

Er wordt wat onderzocht in ons land. De meest onzinnige dingen, waarvan ieder weldenkend mens op voorhand de uitslag kan voorspellen, wordt alsnog onderzocht. Wat een geld moet dat niet kosten. Het nieuwste onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken, uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris van Hoof, toont aan dat jongeren met een afgebroken opleiding, door potentiële werkgevers afgewezen worden op grond van onvoldoende motivatie. Dat dank je de koekoek. Als je je opleiding niet afmaakt, geef je geen blijk van doorzettingsvermogen. De daaruit getrokken conclusie is niets meer of minder dan een open deur met een rotschop intrappen.

Reïntegratie loont

Als je het puur financieel bekijkt, loont het om te investeren in reïntegratie. ‘Zet meer in op zieke en deels gehandicapte werknemers, riep minister De Geus tegen werkgevers en verzekeraars bij de aanbieding van een SEO Economisch Onderzoek tijdens de conferentie ‘Investeren in mensen loont’.

Foto: Balkenende als gehandicapte in een wandelwagentje. Hoe zou hij zich (maatschappelijk) voelen?

Wetsvoorstel nieuwe uitkering ingediend

In juni, toen ik er voor het eerst melding van maakte, waren het alleen nog maar plannen maar nu is het wetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer. Er komt, als het aan minister De Geus ligt, een speciale inkomensvoorziening voor ouderen die hun baan kwijt raken. Na de verkorte WW die sinds 1 oktober van kracht is, vallen vijftigplussers niet langer terug op de bijstand maar staat de IOW voor hen open.

Cashen volgens De Geus

Prinsjesdag hebben we achter de rug. De propagandamachine heeft op topsnelheid gedraaid. En de verschillende ministeries doen er met hun persberichten nog een schepje bovenop. Zo ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij jubelen dat het jaar 2007, het jaar wordt waarin het investeren in mensen centraal staat. Naast maatregelen om de koopkracht te verbeteren moeten zoveel mensen aan het werk geholpen geworden.

Ik wil bijstand, en krijg het ook NU

Mensen die een aanvraag indienen voor bijstand krijgen straks om de vier weken een voorschot gestort zolang het recht op bijstand niet helemaal door de gemeente is vastgesteld. De hoogte van dit voorschot bedraagt minimaal 90% van de reguliere bijstandsuitkering. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Van Hoof van sociale zaken vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De ‘normale’ wettelijke afhandelingtermijn van maximaal acht weken waar binnen een gemeente een beslissing moet nemen op de aanvraag, wordt hiermee omzeild.