Gedeeltelijk arbeidsgehandicapten niet te herplaatsen

MKB Nederland, de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf, luidt de noodklok over de gevolgen van de nieuwe WIA-wet. Volgens een onderzoek onder branche- organisaties die met elkaar 70.000 bedrijven vertegenwoordigen, is het voor mkb-werkgevers vrijwel onmogelijk om te voldoen aan de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

Integriteit bepaalt werkplezier

Werknemers zijn minder integer en beduidend ontevredener met hun werk en de sfeer in het bedrijf als ‘de topman’ zich schuldig maakt aan zelfverrijking, vriendjes-politiek en autoritair en intimiderend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV onder leden van een zevental aangesloten bonden.

Je bijstanduitkering regel je via de PC

Burgers die een bijstandsuitkering nodig hebben, kunnen volgend jaar vanachter de computer hun gegevens invullen. Ook kunnen zij zich inschrijven via internet voor een baan of het aanvragen van een WW uitkering. Vanaf 2007 kunnen ook alle uitkeringsinstanties die hierbij betrokken zijn de gegevens raadplegen, zodat niet iedere keer opnieuw dezelfde vragen aan de cliënt hoeven te worden gesteld. Dat alles is bedacht door staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die een en ander in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten.

Pauzes op het werk: waar heeft u recht op?

Iedere werknemer heeft het recht om het dagelijks werk te onderbreken met een of meerdere pauzes. Onder een pauze wordt verstaan een onderbreking van de werkzaamheden van tenminste 15 aaneengesloten minuten. In de regel gelden voor pauzes collectieve afspraken in de onderneming of instelling waar men werkt. Maar waar heeft men nu ‘recht’ op?

Aantal ontslagaanvragen daalt

Het aantal ontslagaanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en kantonrechters is in 2005 met 12 procent afgenomen in vergelijking met 2004. Vorig jaar vroegen werkgevers ruim 142.000 maal ontslag aan, in 2004 bedroeg dat aantal nog ruim 162.000. Dit blijkt uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2005 die minister de Geus van SZW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De goedertierenheid van het kabinet

Werkloze en gedeeltelijk arbeidsongeschikte vrijwilligers en mantelzorgers kunnen, als het aan het kabinet ligt, vanaf 1 oktober 2006 onder voorwaarden tijdelijk een ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dit moment geldt een soortgelijke regeling al voor mensen die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder waren. De nieuw voorgestelde regeling is niet leeftijdgebonden.

Schoonmakers in actie

Waarschijnlijk zijn op korte termijn acties te verwachten van schoonmakers in Den Haag, althans als het aan FNV ligt. De toenemende bestaansonzekerheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt is de voornaamste reden. De constante dreiging om ontslagen te worden, omdat je maar een jaarcontract hebt of zelfs geen contract, de angst hoe je de volgende huurverhoging in financieel opzicht moet overleven, de stress van de kosten van de zorgverzekering en de angst om het land uitgezet te worden: het zijn factoren waardoor deze groep werknemers bij uitstek extra kwetsbaar is en een makkelijke prooi vormt voor malafide werkgevers.

‘Medezeggenschap stimuleren’ volgens De Geus

De samenwerking tussen bestuurder en Ondernemingsraad kan beter volgens minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eén van de instrumenten waarmee De Geus dat wil bewerkstelligen is de invoering van het ambassadeursnetwerk Medezeggenschap ORakel. Doel van dit netwerk is werkgevers te stimuleren tot betere communicatie met en overleg binnen de onderneming en vooral met de OR.

Werkgevers maken misbruik van Polen

In tegenstelling van wat vaak wordt beweerd, zijn het niet de Poolse werknemers die de baantjes ‘inpikken’ van Nederlandse werknemers. Uit recent onderzoek van FNV Bondgenten blijkt dat werkgevers – met hulp van de Centra voor Werk en Inkomen – eerst hun Nederlandse werknemers de laan uitsturen om daarna goedkope arbeidskrachten van elders de vacature te laten vervullen.

Meer vrijheid bij invullen arboregels

Met ingang van volgend jaar krijgen werknemers en werkgevers meer ruimte om samen het eigen arbobeleid in te vullen. Dat staat in een voorstel voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Of dat voorstel nou wel zo slim is, wordt pas duidelijk als je het jaarverslag 2005 van de Arbeidsinspectie er naast legt. Die meldt namelijk in 2005 een forse stijging van het aantal overtredingen van de huidige Arbo-regels. Je kunt je dan ook afvragen of het in het belang van werknemers is dat de overheid zich juist nu terugtrekt.